Mikea Tychy – Salon Sprzedaży, drzwi, okna, rolety

ilość wniosków złożonych naszym klientom do programu CZYSTE POWIETRZE
0
wysokość dofinansowania, które otrzymali nasi klienci (zł)
0

Skorzystaj z SZANSY

Przejdź na zieloną moc z korzyścią dla Twojego portfela i środowiska

Oferujemy klientom kompleksowe wsparcie poprzez konsultacje, pomoc w wypełniania wniosków, audyty energetyczne po kompleksową termomodernizację w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze

Kto się kwalifikuje do dofinansowania?

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Trzeba posiadać urządzenie grzewcze spełniające wymogi regulaminu Programu Czyste Powietrze, zaś pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r. – wówczas można ubiegać się o dotację do docieplenia budynku, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej.

Domy w zabudowie szeregowej kwalifikują się do programu pod warunkiem posiadania odrębnej księgi wieczystej na każdy z lokali.

Co można sfinansować?

W domach ogrzewanych za pomocą „kopciucha” – przestarzałego urządzenia grzewczego na węgiel lub drewno można wnioskować o wsparcie do wymiany ogrzewania na proekologiczne, spełniające wymogi programu oraz o dotację do termomodernizacji budynku (docieplenie domu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM o co chodzi?

Do otrzymania dotacji z prefinansowaniem potrzebujesz UMOWY z WYKONAWCĄ.

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek bankowy WYKONAWCY.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji
 • pozostałej części dofinansowania po zrealizowaniu umowy.

Z DOTACJI Z PREFINANSOWANIEM możesz skorzystać składając wniosek w ramach 2 lub 3 części programu „Czyste Powietrze” (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Jakie jest dofinansowanie?

O kwalifikacji do programu decyduje m. in. dochód wnioskodawcy. Roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł. Osoby o niskich dochodach otrzymują wyższe wsparcie.

blank

W programie występują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony najwyższy. Od wysokości dochodów wnioskodawcy zależy wysokość dofinansowania.
• Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł,
• Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 894 zł lub 2 651 w przypadku osób gospodarujących w pojedynkę,
• Poziom najwyższy – średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1 526 zł lub 1050 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dotacja może wynosić do 66 000 dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Jak się do tego zabrać?

KROK 1 Poznaj zasady programu:

 • strona czystepowietrze.gov.pl,
 • ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80 od ponie­działku do piątku, 8:00-16:00 (pytania dotyczące zasad programu),
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wodnej (w Twoim województwie),
 • punkt konsultacyjno - informacyjny w naszym salonie lub swojej gminie,

KROK 2 Ustal zakres niezbędnych prac w Twoim budynku:

 • czy wymaga ocieplenia czyli termomodernizacji? - możesz dostać na to dotację nawet jeśli masz już nowoczesny piec, który spełnia wymogi programu;
 • czy wymaga wymiany źródła ciepła? - masz starego kopciucha i chcesz zainstalować nowe, zgodne z wymaganiami prawa urządzenie grzewcze.

W ocenie potrzeb związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacji domu pomoże Ci np. gminny doradca energetyczny lub audytor. Zamów AUDYT ENERGETYCZNY, dokument pozwoli Ci najskuteczniej wykorzystać dotację!

 • możesz też skorzystać na czystepowietrze.gov.pl zakładka "Pomoc":

- z tzw. Listy ZUM - listy urządzeń i materiałów, które zostały sprawdzone przez ekspertów i mogą być dofinansowane w ramach programu,

- z kalkulatorów wyliczeń np. kalkulatora grubości izolacji.

KROK 3: Przygotuj niezbędne dokumenty:

 • księgę wieczystą lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,
 • zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na re­alizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),
 • zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

KROK 4: Odwiedź nasz salon w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie lub przygotuj samodzielnie wniosek:

 • w formie DOTACJI lub DOTACJI z prefinansowa­niem

- wyłącznie elektronicznie -  za pośrednictwem portalu www.gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl

- w wersji papierowej - za pośrednictwem serwisu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl

wniosek wypełniasz elektronicznie, następnie dru­kujesz, podpisujesz ręcznie i wraz z załącznikami wysyłasz do WFOŚiGW lub składasz do WFOŚiGW przez punkt konsultacyjno – informacyjny.

 • w formie DOTACJI przeznaczonej na spłatę kre­dytu bankowego

wniosek wypełniasz w okienku bankowym (lista banków dostępna jest na stronie czystepowie­trze.gov.pl).

KROK 5: Zawarcie umowy o dofinansowanie

Po pozytywnej decyzji  WFOŚIGW zostaniesz poinfor­mowany o przyznaniu dotacji przez WFOŚIGW.

KROK 6: Zrealizuj inwestycję, złóż wnioski o płatność

Zrealizuj inwestycję i otrzymaj pieniądze. Możesz też otrzymać dofinansowanie przed realizacją in­westycji i finansować ją bezpośrednio z dotacji.

Co oferujemy naszym klientom?

 • posiadamy w ofercie produkty naszej branży, które służą do termomodernizacji budynków (okna, drzwi i bramy garażowe)
 • współpracujemy z audytorami energetycznymi oraz firmami z branży instalacyjnej i grzewczej (kotły, pompy ciepła, itp.), z firmami wykonującymi ocieplenia budynków w związku z powyższym zmierzamy do tego by w jednym miejscu klient był obsłużony w zakresie wszystkich prac, które planuje wykonać, w razie potrzeby kontaktując z klientem firmę np. od pomp ciepła czy fotowoltaiki
 • klient w naszym salonie otrzymuje wsparcie i pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności w kontaktach z NFOŚiGW
 • klient może otrzymać wypełniony wniosek w formie drukowanej i z nim udać się osobiście do NFOŚiGW lub za naszym pośrednictwem wypełnić wniosek w naszym salonie i wysłać go elektronicznie

Kalkulator dotacji

KALULATOR DOTACJI – wylicz samodzielnie jaką dotację możesz otrzymać
blank

Audyt energetyczny – co oznacza i dla kogo jest dedykowany?

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi ocenę obecnego stanu użytkowania energii w budynku oraz określa możliwości i nakłady finansowe pozwalające na jego poprawę. Audyt zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii i tym samym przy mniejszych kosztach eksploatacyjnych głównie do celów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Co zyskasz?
Dzięki audytowi energetycznemu jako właściciel budynku uzyskasz pełną analizę energetyczno-ekonomiczną planowanych usprawnień wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.
Wyniki audytu można wykorzystać do ubiegania się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” i innych funduszy publicznych na inwestycje energooszczędne.

Jakie są koszty?
W programie „Czyste Powietrze” możesz uzyskać refundację do 1200 zł poniesionych kosztów audytu. Koszt audytu to 1500-2000zł w zależności od zakresu planowanych prac.

 

JEŚLI SZUKASZ AUDYTORA – SKONTAKTUJEMY CIĘ Z NIM.

 

Czyste Powietrze a ulga termomodernizacyjna

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje:  Podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według podatku liniowego (art. 26h tej ustawy) oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy

WAŻNE TERMINY

Program realizowany jest w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r., zaś zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30.06.2029 r.

 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Formularz kontaktowy  Scroll to Top