OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1 Zakres obowiązywania

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) regulują zasady sprzedaży towarów z Konsumentami przez przedsiębiorcę Pawła Cyrnal, działającego pod firmą Mikea Salon Sprzedaży Paweł Cyrnal w Tychach (43-100) ul. Mikołowska 112  o numerze NIP 646-176-53-99 numerze REGON 276619027, który otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Tychy pod numerem 24488 zwanego dalej „Sprzedającym”.
 2. W dalszej części OWS Konsument, z którym Sprzedający planuje zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży, będzie nazywany „Kupującym”, zaś Sprzedający i Kupujący razem „Stronami”, lub w zależności od kontekstu osobno „Stroną”.
 3. Przez Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą, (którym na potrzeby OWS jest Sprzedający) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W związku z tym OWS nie dotyczy podmiotów gospodarczych.
 4. OWS są doręczane Konsumentom  przed zawarciem umowy w formie pisemnej w lokalach Sprzedającego. OWS znajduje się również na stronie Sprzedającego mikea-tychy.pl Zaznajomienie się oraz akceptację OWS Konsument  potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem.
 5. Ogólne warunki sprzedaży stanowią podstawę i integralną część umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Wyłączenie OWS w całości lub części może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej umowy zawierającej wyraźne postanowienie, że „Strony wyłączają stosowanie OWS w całości/ w części.” z jednoczesnym uzgodnieniem wszystkich istotnych warunków umowy.
 6. Przez „Towar” należy rozumieć przedmioty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego. Przedmiot sprzedaży winien być szczegółowo określony w umowie według nomenklatury obowiązującej u Sprzedającego, poprzez wskazanie jego ilości i wszystkich cech identyfikujących takich jak symbol producenta, kolor, wymiar, itd., itp. Zamawiany przez Kupującego towar jest produktem nietypowym , realizowanym na indywidualne zamówienie, za wyjątkiem produktów „powystawowych” lub „zwrotów”.
 7. OWS stanowią załącznik do każdej Umowy, zaś podpisanie Umowy oraz wydanie OWS stanowi także akceptację OWS, chyba że inaczej zastrzeżono w treści Umowy. Kupujący składając podpis pod umową potwierdza, że otrzymał od Sprzedającego egzemplarz OWS, zapoznał się z jego treścią, rozumie i akceptuje ich treść.
 8. W przypadku sprzeczności postanowień OWS z postanowieniami Umowy lub innych dokumentów podpisanych przez Strony, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS i innych dokumentów, zaś postanowienia innych dokumentów mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§2 Zawarcie umowy

 1. Katalogi, cenniki oraz materiały reklamowe mają charakter informacyjny, nawet jeżeli zostały oznaczone jako „oferta”. Informujemy, że ceny produktów mogą ulec zmianie w każdym momencie.
 2. Wszystkie informacje w postaci pisemnej, rachunkowej, graficznej lub ustnej oraz projekty itp., które dotyczą montażu, konstrukcji, rozmieszczenia, przetworzenia, uszlachetnienia, montażu i pomocy przy kalkulacji, nie są wiążące
 3. Ilekroć w niniejszych OWS występuje pojęcie „Umowa”, należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą przez Strony, wraz z dokumentami, które zgodnie z treścią Umowy stanowią jej integralną część. Umowa może przybrać formę zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zawierającego jej wszystkie istotne elementy.
 4. Umowę pomiędzy Sprzedającym a Kupującym uznaje się za zawartą jeżeli Kupujący dokona wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty zaliczki w zakreślonym terminie umowa pomiędzy stronami rozwiązuje się. Kupujący traci roszczenie o realizację zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny chwilowo lub stale Konsument nie ma prawa roszczenia o zawarcie umowy.
 6. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy zawartej przez Strony wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§3 Cena

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny zamawianego towaru. Cena, jaką zobowiązany jest zapłacić Kupujący to cena towaru z dnia, w którym Kupujący składa zamówienia i Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
 2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
 3. Na poczet ceny Kupujący jest zobowiązany wnieść, w dniu złożenia zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub w dniu który Strony wspólnie ustalą, zaliczkę w wysokości określonej umową Stron. W razie wykonania umowy wpłacona zaliczka ulega zaliczeniu na poczet ceny. W razie rozwiązania przez Strony umowy zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia rozwiązania umowy, zależnie od wyboru Kupującego, na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego albo gotówką w kasie Sprzedającego. W przypadku zwrotu zaliczki gotówką w kasie Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest podpisać potwierdzenie zwrotu zaliczki. Zaliczka nie będzie zwrócona jeżeli Sprzedający dokonał zlecenia Produkcji zamówionego towaru zgodnie ze zleceniem Kupującego.
 4. Kupujący jest zobowiązany wpłacić całą cenę za towar najpóźniej w dniu odbioru towaru jeżeli intencją jego jest jedynie zakup towaru. W przypadku gdy Klient decyduje się zarówno na zakup towaru jak i jego montaż, zobligowany jest dokonać wpłaty do 90% wartości towaru i usługi montażu najpóźniej na dzień przed planowanym montażem. Pozostałe 10% Kupujący zobligowany jest dopłacić w terminie 2 dni roboczych od zakończenia montażu.

§4 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do chwili zapłaty całej ceny.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towaru. Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość towaru zwróconego uległa obniżeniu w stosunku do ceny sprzedaży, w tym jeśli został wbudowany, zamontowany lub uszkodzony.
 3. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem.

§5 Dostawa i montaż

 1. Terminy dostaw określa się w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W związku z faktem, iż Sprzedawca uzależniony jest do ustalania terminów zgodnie z planem produkcji poszczególnych Producentów i w związku z tym ściśle jest od nich uzależniony, termin realizacji zamówienia jest każdorazowo indywidulanie ustalany z Kupującym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie spowodowanych winą Producenta, na co Kupujący się godzi.
 2. Termin dostawy jest każdorazowo określany w druku zamówienia. Termin określany jest w przedziale czasowym „widełkowym” określającym najwcześniejszy możliwy termin dostawy jak i najpóźniejszy. Terminy wskazywane przez Sprzedającego są terminami ustalanymi z określnikiem „około”, które na poczet OWS oznaczają w +/- 2 tygodnie. Termin dostawy może ulec zmianie ze względu na wystąpienie po stronie Sprzedającego lub poddostawcy lub Producenta zdarzeń losowych, a w szczególności  charakterze siły wyższej, jak np. pożar, klęska żywiołowa, strajk itp. W takich sytuacjach dostawa zostanie wykonana po uzgodnieniu nowego terminu po ustaniu ww. okoliczności.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wykonywania dostaw częściowych.
 4. Kupujący jest obowiązany w korespondencji prowadzonej ze Sprzedającym do wymieniania każdorazowo daty zamówienia, bądź numeru umowy, lub też dostawy celem uniknięcia omyłek. W wypadku braku odpowiednich oznaczeń korespondencyjnych ze strony Kupującego Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne wadliwości, omyłki i opóźnienie w dostawach. Dodatkowe koszty dostawy obciążają w takiej sytuacji Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym został poinformowany o możliwości jego odbioru. Brak odbioru towaru w tym terminie powoduje, iż Sprzedający ma możliwość obciążenia Kupującego opłatą za magazynowanie towaru w wysokości 0,8 % wartości zamówienia za dzień.
 6. Cena montażu obejmuje transport w promieniu do 20 km od siedziby firmy. W przypadku większych odległości transport będzie rozliczany dodatkowo wg następujących zasad: 2 zł brutto/km.
 7. Cena montażu nie obejmuje wyrównania ewentualnych krzywizn ścian, podłóg i sufitu w mieszkaniu Kupującego. W przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wykonanych z konieczności (np.: bez dokonania wyrównania krzywizn prawidłowy montaż będzie niemożliwy) uzgodnione zostaną indywidualnie dopłaty oraz przesunięcie terminu montażu, co zostanie potwierdzone protokołem.
 8. W chwili dostawy towaru Kupujący jest zobowiązany dokładnie obejrzeć rzecz, sprawdzić jej zgodność z umową (zamówieniem i przyjęciem potwierdzenia zamówienia) oraz sprawdzić jej jakość i kompletność. Po dokonaniu montażu Kupujący jest zobowiązany sprawdzić funkcjonalność towaru. Nie wniesienie przez Kupującego zastrzeżeń do protokołu odbioru jest równoznaczne z przyjęciem towaru jako zgodnego z umową, kompletnego, prawidłowo funkcjonującego i o odpowiedniej jakości. Kupujący podpisując się pod protokołem odbioru potwierdza zgodność towaru z umową w zakresie jego rodzaju, jakości, funkcjonalności i kompletności.
 9. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia, usterki spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, przenoszeniem i transportowaniem zakupionych przez Kupującego towarów, w szczególności gdy w/w wady wynikają z naturalnych właściwości towarów, a także warunków w jakich są/były przechowywane przez Kupującego (w tym warunków atmosferycznych), a także upływu czasu. Sprzedawca nie odpowiada również za utratę funkcjonalności towaru spowodowanego błędnym jego montażem, jeżeli montaż ten nie był realizowany przez Sprzedającego lub niezgodnie z załączoną do produktu instrukcją. Sprzedający nie odpowiada także za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. W chwili dostawy i montażu towaru Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie elementy wyposażenia oraz dokumenty związane z towarem (jeżeli producent takowe przekaże) a dotyczące w szczególności jego montażu, obsługi i konserwacji. Podpisem pod protokołem Kupujący potwierdza odbiór dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu.

§6 Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na oferowane towary. Gwarancji udzielają Producenci, których towary Sprzedający oferuje do sprzedaży. Gwarancja przysługuje tylko wtedy, gdy przy zakupie towaru został Kupującemu wydany dokument gwarancyjny.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; próbką lub wzorem są np. wzorniki kolorów/struktury Producentów, a także produkty wystawowe. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Kupującego za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży; Postanowienia powyższe dotyczące niezgodności koloru z przedstawionym wzorem lub próbnikiem/próbką nie odnoszą się do produktów tzw. naturalnych, których zarówno struktura jak i ubarwienie mogą się różnić z uwagi na naturalne właściwości materiału z jakiego towary zostały wykonane. Dotyczy to w szczególności towarów wykonanych z litego drewna, gdzie kolorystyka i struktura przyjęta we wzornikach kolorów i strukturze może nieznacznie się różnić m.in. z uwagi na proces utleniania się lub inne naturalne procesy. Kupujący dokonując wyboru towarów z wyrobów naturalnych ponosi na własną odpowiedzialność ryzyko ich odmiennej barwy, a także struktury. Zamawiane i sprzedawane towary są wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego, w oparciu o wskazane przez Kupującego wymiary (parametry) albo w oparciu o obmiary dokonane przez Sprzedającego.
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  • został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność (firmę remontowo-budowlaną), albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar stanowi własność osoby
  • trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
  • Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć w umowie. Ograniczenie lub wyłączenie rękojmi jest dopuszczalne tylko gdy przepis szczególny tak stanowi. Ograniczenie lub wyłączenie może nastąpić jedynie w umowie. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę przed kupującym.
  • Jeżeli towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Odstąpienie od umowy przez Kupującego nie może nastąpić, gdy wada towaru jest nieistotna.
 5. Kupujący zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżenie ceny nastąpi w taki sposób, aby cena obniżona pozostawała w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 7. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego polegającego na usunięciu wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru poprzez usunięcie wady jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim (wymiany towaru na wolny od wad) możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli wadliwy towar został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. Kupujący ma obowiązek dokonania zgłoszenia do Sprzedającego powyższego faktu pisemnie. Strony zobligowane są do sporządzenia pisemnego protokołu, w którym określą termin demontażu i ponownego zamontowania towaru. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego z jego winy Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
 9. Jeżeli koszt demontażu i ponownego zamontowanie przewyższa cenę towaru Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny towaru.
 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca w którym została zawarta umowa (lokal Sprzedającego). Jeżeli dostarczenie Towaru do lokalu Sprzedającego jest nadmiernie utrudnione ze względu na zamontowanie towaru, kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.
 11. Koszty naprawy i wymiany towaru ponosi Sprzedający. Nie dotyczy to przypadków kiedy koszt demontażu i ponownego zamontowania zakupionego towaru przewyższa jego cenę; w takiej sytuacji Sprzedający ponosi koszty jedynie do wysokości ceny towaru określonej z Kupującym w umowie/zamówieniu.
 12. W razie wymiany towaru na wolny od wad lub odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedający przyjmie od Kupującego wadliwy towar. Jeżeli Sprzedający dopuszcza się zwłoki z odebraniem towaru, Kupujący może odesłać towar na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 13. W przypadkach gdy Kupującym zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona Sprzedający może w terminie 14 dni ustosunkować się do żądania Kupującego. W przypadku nie ustosunkowania się do żądania Kupującego w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to Sprzedający uznał za uzasadnione.
 14. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dostarczenie towaru ma nastąpić częściami, a Sprzedający mimo żądania Kupującego nie dostarczył zamiast wadliwego towaru takiej samej ilości towaru wolnego od wad, Kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.
 15. Jeżeli tylko niektóre towary są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.
 16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy przedmiotem sprzedaży jest towar używany Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku.
 17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia, w stosunku do nowych towarów, nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy.
 18. Reklamację można zgłosić z tytułu ubytku lub uszkodzenia towaru:
  • bezpośrednio przy przyjęciu towaru uszkodzonego lub z ubytkiem zawartości, jeżeli został wówczas sporządzony protokół
  • po przyjęciu towaru, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń towaru albo sporządzony został protokół
 19. Reklamacje zgłasza się na piśmie w siedzibie Sprzedającego albo pisemnie przesyłając na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje zgłaszane w innej formie niż pisemne nie będą rozpatrywane.
 20. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby Kupującego;
  • wskazanie osoby reklamującej;
  • przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem reklamowanego towaru
  • w przypadku numeru zamówienia – numer zamówienia, zaś w przypadku numeru umowy – numer umowy lub numer faktury
  • uzasadnienie reklamacji;
  • żądanie sposobu wykonania reklamacji;
  • podpis reklamującego
  • datę sporządzenia reklamacji,
  • wykaz załączonych dokumentów,
  • telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.
 21. Do reklamacji w formie pisemnej należy dołączyć, poniższe dokumenty:
  • oryginał zamówienia, umowy, faktury lub potwierdzenia zapłaty
  • inne dokumenty wymagane przez Sprzedającego w trakcie prowadzonego postępowania reklamacyjnego niezbędne do wyjaśnień np. protokół odbioru itd. itp.
  • W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b) możliwe jest przedłożenie ich kopii potwierdzonych przez pracownika Sprzedającego.
 22. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku reklamacji termin ten liczy się od dnia złożenia przez reklamującego poprawnej reklamacji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 23. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację lub skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Sprzedawca informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 24. Jeżeli reklamacja nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w OWS Sprzedawca, o ile uzna że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa reklamującego do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie o rodzaju braków, które należy uzupełnić, terminie ich uzupełnienia oraz skutkach nie uzupełnienia braków w terminie. Terminu, o którym mowa powyżej nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
 25. Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną, o czym Sprzedający niezwłocznie powiadamia reklamującego, informując go o możliwości zgłoszenia reklamacji przez osobę uprawnioną.
 26. Nieudzielenie przez Sprzedawcę odpowiedzi na reklamację lub odpowiedzi na odwołanie od reklamacji w przewidzianym terminie skutkuje uznaniem reklamacji.

§7 Czas trwania umowy.

 1. Umowa z Kupującym zawierana jest celem realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia.
 2. Potwierdzeniem realizacji umowy jest podpisanie protokołu odbioru montażu albo wydanie Kupującemu faktury lub innego dokumentu świadczącego o wykonaniu umowy.
 3. Kupujący jest zobligowany do podpisania protokołu odbioru montażu, chociażby miał do niego zastrzeżenia. Odmowa podpisania protokołu montażu oznacza, iż Kupujący nie wnosi do protokołu zastrzeżeń i upoważnia tym samym Sprzedającego do podpisania protokołu w jego imieniu.

 

§8 Postanowienia ogólne

 

 1. Wszelkie zapisy Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą ulec zmianie w każdym czasie. Decyzje o zmianie OWS podejmuje Sprzedający.
 2. Kupującego obowiązują OWS, które otrzymał w dniu zawarcia umowy, chyba że zmianie uległy przepisy prawa, na podstawie których OWS był tworzony. Wtedy zapisy OWS zastępowane są obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie powoduje nieważności pozostałych ich postanowień. Strony zobowiązują się zastąpić bezskuteczne postanowienia regulacjami obowiązującymi w przepisach umożliwiającymi osiągnięcie celu gospodarczego dopuszczalnego prawnie i najbardziej zbliżonego do zamierzonego przez Strony.
 4. Strony mogą dokonać umownego wyłączenia poszczególnych zapisów OWS. Wyłączenie OWS w całości lub części może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej umowy zawierającej wyraźne postanowienie, że „Strony wyłączają stosowanie OWS w całości/ w części.” z jednoczesnym uzgodnieniem wszystkich istotnych warunków umowy.
 5. Strony obowiązuje składanie wszelkich oświadczeń pomiędzy sobą w formie pisemnej.
 6. Strony zobowiązują się rozwiązać ewentualne spory związane z zawartą pomiędzy sobą Umową polubownie, w braku porozumienia spór będzie rozstrzygany przez sąd według właściwości miejscowej dla siedziby Sprzedającego.
 7. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie Umowy są właściwymi adresami do doręczeń. Pismo wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, chyba że adres uprzednio zawiadomi pisemnie nadawcę o zmianie adresu do doręczeń.
 8. Niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać ich wykładni.
 9. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o prawach konsumentów.
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM